ΠΛΗΡΕΣ CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Γενική εξέταση ούρων
 • Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη (HDL-LDL)
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT-SGPT
 • γ-GT
 • Σίδηρος ορού
 • Φερριτίνη
 • Κρεατινίνη
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (Σπιρομετρία)
 • Καρδιολογική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Παθολογική εξέταση
 • Οφθαλμολογική εξέταση
 • Εξέταση Ω.Ρ.Λ.

Επιπλέον εξετάσεις για ηλικίες άνω των 50 ετών:

 • PSA
 • Tεστ Κοπώσεως